Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

ITA สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปี 2567 (อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)

O1

 โครงสร้าง

O2

 ข้อมูลผู้บริหาร

O3

 อำนาจหน้าที่

O4

 ข้อมูลการติดต่อ

O5

 ข่าวประชาสัมพันธ์

O6

 Q&A

O7

 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O8

 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O9

 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O10

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น

O11

 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

O12

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O13

 E–Service

O14

 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O15

 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O16

 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O17

 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O18

 แผนการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O19

 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

O20

 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O21

การขับเคลื่อนจริยธรรม

O22

 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O23

 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O24

 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O25

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  เช่น

O26

  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O27

 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O28

 รายงานผลตามนโยบาย No gift policy 

O29

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

O30

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

O31

 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 

O32

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O33

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O34

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  • ……….
O35
 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • ……….

 

156
TOP