Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2567

1 พฤษภาคม 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567

29 มีนาคม 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2567

5 มีนาคม 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2567

5 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566

5 มกราคม 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

5 ธันวาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566

5 ตุลาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566

5 กันยายน 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566

5 สิงหาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566

5 กรกฎาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566

5 มิถุนายน 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566

5 พฤษภาคม 2566
TOP