Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564

5 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564

5 เมษายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

5 มีนาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563

1 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563

5 มกราคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

1 ธันวาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563

1 พฤศจิกายน 2563

ขออนุมัตหลักการแผนจัดชื้อวัสดุสำนักงาน

23 กันยายน 2562

ขออนุมัตหลักการแผนจัดชื้อกระดาษ A4

23 กันยายน 2562

ขออนุมัตหลักการแผนจัดน้ำมันเชื้อเพลิง

23 กันยายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562

23 กันยายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

23 กันยายน 2562
TOP