Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566

5 พฤษภาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566

4 เมษายน 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

10 มีนาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566

6 กุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565

9 มกราคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

13 ธันวาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565

8 พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565

7 ตุลาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565

5 กันยายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565

3 สิงหาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565

8 กรกฎาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565

9 มิถุนายน 2565
TOP