Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

๋Job Expo Thailand 2020 ที่ไบเทค บางนา วันที่ ...

การยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยสู่สากล ...

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ...

การใช้ชีวิตในที่ทำงานกับสถานการณ์ COVID-19 ...

ค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ...

ของขวัญปีใหม่จากกระทรวงแรงงาน ...

TOP