Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผลผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รัับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 3 (เมษายน 2566 – มิถุนายน 2566)

19 กรกฎาคม 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2566)

11 เมษายน 2566
TOP