Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมบูรณาการโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560

pll_content_description

วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุวรรณา กุลวงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมบูรณาการโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างกระแสให้ทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ มีการทำกิจกรรม ดังนี้

              1.กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

              1)หลักสูตรช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ ฝึกฯระหว่างวันที่ 7 – 11 เมษายน 2560 มีผู้สูงอายุเข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน

              2)หลักสูตร การทำพานบายศรี ฝึกระหว่างวันที่ 7 – 11 เมษายน 2560 มีผู้สูงอายุเข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน

              2.กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ จำนวน 300 คน

              3.กิจกรรมบริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 73 คน

              4.กิจกรรมมอบของรางววัลของที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 300 คน

              5.กิจกรรมการแสดงแบบพื้นบ้าน

              6.กิจกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 300 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

 

 

 

 

 

 

 

TOP