Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับแนวทางการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศตาม MOU ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

pll_content_description

TOP