Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2567 (รายเดือน)

เดือน/ปี รายงานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ
 • เดือนตุลาคม 2566
 • เดือนพฤศจิกายน 2566
 • เดือนธันวาคม 2566
 • เดือนมกราคม 2567
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2567
 • เดือนมีนาคม 2567
 • เดือนเมษายน 2567
 
 • เดือนพฤษภาคม 2567
 
 • เดือนมิถุนายน 2567
 
 • เดือนกรกฎาคม 2567
 
 • เดือนสิงหาคม 2567
 
 • เดือนกันยายน 2567
 

 

24
TOP