Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล

M.R.Chatu Mongol Sonakul

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

Minister of Labour

นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน

พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

รองศาสตราจารย์จักษ์ พันธ์ชูเพชร

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 

นายสุทธิ สุโกศล

ปลัดกระทรวงแรงงาน

 

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์

รองปลัดกระทรวงแรงงาน

นายสุรพล พลอยสุข

รองปลัดกระทรวงแรงงาน

นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์

รองปลัดกระทรวงแรงงาน

TOP