Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 • นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ

  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
  • นายสิรภพ ดวงสอดศรี

   นายสิรภพ ดวงสอดศรี

   ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน
  • นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ

   นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ

   ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
  • นายอารี ไกรนรา

   นายอารี ไกรนรา

   เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
  • นายภุชงค์ วรศรี

   นายภุชงค์ วรศรี

   ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน
  • นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์

   นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์

   โฆษกกระทรวงแรงงาน

 

ผู้บริหารระดับสูง

 • นายไพโรจน์ โชติกเสถียร

  นายไพโรจน์ โชติกเสถียร

  ปลัดกระทรวงแรงงาน
  • นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส

   นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส

   รองปลัดกระทรวงแรงงาน
  • นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์

   นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์

   รองปลัดกระทรวงแรงงาน
  • เรือเอก สาโรจน์ คมคาย

   เรือเอก สาโรจน์ คมคาย

   รองปลัดกระทรวงแรงงาน

 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

 • นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์

  นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์

  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
  • นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์

   นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์

   ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
  • นายสมพจน์ กวางแก้ว

   นายสมพจน์ กวางแก้ว

   ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
  • นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์

   นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์

   ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
  • นางมารศรี ใจรังษี

   นางมารศรี ใจรังษี

   ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
  • นายสันติ นันตสุวรรณ

   นายสันติ นันตสุวรรณ

   ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
4046
TOP