Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

บุคคลกรในหน่วยงาน

 • นายบุญตา ศิริจันทร์

  นายบุญตา ศิริจันทร์

  แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
  • นางสุวรรณา กุลวงษ์

   นางสุวรรณา กุลวงษ์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวปาลิตา ขันธ์ตรี

    นางสาวปาลิตา ขันธ์ตรี

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นายวาปี ศรีวงษ์

     นายวาปี ศรีวงษ์

     พนักงานธุรการ ส4
    • นางสาววัชราภรณ์ กองเหียะ

     นางสาววัชราภรณ์ กองเหียะ

     นักวิชาการแรงงาน
    • นายเจนณรงค์ แน่นอุดร

     นายเจนณรงค์ แน่นอุดร

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล
   • นางศิรินญากร คล่องแคล่ว

    นางศิรินญากร คล่องแคล่ว

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
    • นางสาวภัควลัญชญ์ ทุ่นทอง

     นางสาวภัควลัญชญ์ ทุ่นทอง

     เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
    • นายยุรนันท์ สวัสดิ์วงศ์ชัย

     นายยุรนันท์ สวัสดิ์วงศ์ชัย

     พนักงานขับรถ
102
TOP