Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการ

 

  แผนปฏิบัติราชการกระทรวงแรงงาน แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ดาวน์โหลด (ฉบับทบทวน) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด (ฉบับทบทวน)
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) ดาวน์โหลด  
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552 – 2555) ดาวน์โหลด  
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
(พ.ศ.2551 – 2554)
ดาวน์โหลด  

 

 

316
TOP