Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

pll_content_description

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุวรรณา กุลวงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมออกให้บริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีกิจกรรมดังนี้

 1. สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ให้บริการสาธิตอาชีพอิสระ การทำน้ำแข็งเกล็ดหิมะ

 2. สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ให้บริการจัดหางาน ลงทะเบียนว่างงาน

 3. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร ให้บริการด้านการประกันสังคม การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม

 4. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ให้บริการด้านกฏหมายแรงงาน

 5. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ให้บริการด้านการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานทั่วไป

โดยมีประชาชนมารับบริการจากหน่่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 300 คน ณ โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

 

 

 

 

 

 

TOP