Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

สรจ.มุกดาหาร ร่วมฝึกซ้อมแผนชนิดบนโต๊ะ (TTX) เตรียมความพร้อมรับการระบาดระลอกใหม่กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมุกดาหาร

pll_content_description

TOP