Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

สรจ.มุกดาหาร ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

pll_content_description

TOP