Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร ขอความร่วมมือในการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

TOP