Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประชาสัมพันธ์ “ระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด (กพร.ปจ.)”

pll_content_description

คลิก ระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด (กพร.ปจ.)

TOP