บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมโดยยึดหลักพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ประจำปี 2562