กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

             อนุสัญญาฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ค.ศ. 2007

             อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ

             พิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ (พ.ศ. ๒๔๗๓)

             คู่มือล่ามด้านแรงงาน

             ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ....

             ร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. ....

             พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

             ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ....

             การผ่อนผันให้ผู้เสียสละและพยานในคดีค้ามนุษย์ อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ตามกฏหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

             ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2558

             กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557

             พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558

             พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

             พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

             พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

             พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

             พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

             พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม