การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 1 คัน ของสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร