การประชุมชี้แจงผู้ลงทุนและดูพื้นที่ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร