แรงจังหวัดมุกดาหาร ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดมุกดาหาร