รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาส 2/2560 (เมษายน - มิถุนายน 2560)