รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาส 3/2560 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)