บทสรุปผู้บริิหารรายงานสถานการณ์และดัชนีชีวัดภาวะแรงงาน ไตรมาส 1/2559 (มกราคม - มีนาคม 2559)