สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมตรวจติดตามโครงการตามมาตรฐานการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามโครงการตามมาตรฐานการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินการและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยมีนางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร