ทำเนียบอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/ อำเภอ จังหวัดมุกดาหาร

ทำเนียบอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/ อำเภอ จังหวัดมุกดาหาร

 

อำเภอเมืองมุกดาหาร

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำบล

1

นางทัศน์  นาคสูงเนิน

เทศบาลเมืองมุกดาหาร

2

นายหงษ์  ชาลือ

ตำบลบ้านโคก

3

นางสุวิทย์  เกณฑ์สาคู

เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่

4

นายบุญชู  ขันแข็ง

เทศบาลตำบลโพนทราย

5

นายเชื้อเส็ง  อังคะณา

ตำบลกุดแข้

6

นายหว่าง  สุประภา

เทศบาลตำบลผึ่งแดด

7

นายชาย  นาโสก

เทศบาลตำบลนาโสก

8

นายฟ้านรินทร์ แข็งแรง

ตำบลนาสีนวน

9

นายธวัชชัย  พันทะบาง

ตำบลคำป่าหลาย

10

นางสาวลาด มงคลสุภา

เทศบาลตำบลคำอาฮวน

11

นายประยุทธ   ดีดวงพันธ์

เทศบาลตำบลดงเย็น

12

นายอำนวย  ภาคภูมิ

ตำบลดงมอน

13

นายธง  คล่องดี

เทศบาลตำบลมุกดาหาร

อำเภอคำชะอี

14

นายเวช  ศรีสุภา

ตำบลน้ำเที่ยง

15

นายแหล่  โคตรพันธ์

ตำบลบ้านซ่ง

16

นางจารุวรรณ  นามบุตร

ตำบลหนองเอี่ยน

17

นางสาวทัดอุทัย  ปากหวาน

ตำบลเหล่าสร้างถ่อ

18

นายเกิดแก้ว  คนคล่อง

ตำบลบ้านค้อ

19

นายปิยะ  ปัญญาบุตร

ตำบลโพนงาม

20

นายบุญเงิน  สลางสิงห์

ตำบลคำบก

21

นางชุติมา คนขยัน

ตำบลบ้านเหล่า

22

นายวิมล  สุวรรณไตรย์

ตำบลคำชะอี

อำเภอตอนตาล

23

นายคารมณ์  ทองเภา

ตำบลดอนตาล

24

นางดรุณี  พิกุลศรี

ตำบลโพธิ์ไทร

25

นายนันทา  คนยืน

ตำบลเหล่าหมี

26

นางสาวสำรวย แสวงสุข

ตำบลบ้านบาก

27

นางสุบิน วัดแพนลำ

ตำบลนาสะเม็ง

28

นางสมพร  เนาวนิตย์

ตำบลป่าไร่

29

นางบุญมี  เที่ยงทำ

ตำบลบ้านแก้ง

อำเภอนิคมคำสร้อย

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำบล

30

นางสาวพัชนีย์  ม้วนทอง

ตำบลนิคมคำสร้อย

31

นางจันทร์ดา  อุคำ

ตำบลกกแดง

32

นายธงชัย  ฤทธิวงค์

ตำบลหนองแวง

33

นางพัฒนียา คำนนท์

ตำบลนากอก

34

นางจันฉาย กาหาวงษ์

ตำบลโชคชัย

35

นางอรกัญญา ผ่านเมือง

ตำบลนาอุดม

36

นางทองม้วน  ไชยโคตร

ตำบลร่มเกล้า

อำเภอดงหลวง

37

นายบุญหลาย  บรรหาร

ตำบลดงหลวง

38

นายสุพจน์  เชื้อคำจันทร์

ตำบลหนองแคน

39

นายชาญณรงค์  คำมุงคุณ

ตำบลหนองบัว

40

นายประดิษฐ์ ว่องไว

ตำบลชะโนดน้อย

41

นางอัญชลี อุณวงค์

ตำบลกกตูม

42

นายนันทวัฒน์  เชื้อคำฮด

ตำบลพังแดง

อำเภอหว้านใหญ่

43

นางพรทิพย์ เสียงเย็น

ตำบลหว้านใหญ่

44

นางกัญญ์พิดา  คณรัตน์สมบัติ

ตำบลป่งขาม

45

นายสง่า สุดทาโคตร

ตำบลดงหมู

46

นางสายสมร อังคณา

ตำบลบางทรายน้อย

47

นายชัยวัฒน์  ณรงค์ศรี

ตำบลชะโนด

อำเภอหนองสูง

48

นางเพชรบูรณ์  นามเหลา

ตำบลหนองสูง

49

นางนวลมณี  จันปุ่ม

ตำบลหนองสูงเหนือ

50

นายสถาพร  น้อยทรง

ตำบลโนนยาง

51

นายสรศักดิ์  จำปา

ตำบลภูวง

52

นายดอนเดช  กลางประพันธ์

ตำบลบ้านเป้า

53

นายธนูศร อินผิว

ตำบลหนองสูงใต้