โครงสร้างบุคคลากร


 

 นางศุภลักษณ์  ศรุติรัตน์วรกุล

แรงงานจังหวัดมุกดาหาร

 

 

นางสุวรรณา  กุลวงษ์

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

                                                                                  

                                                    

                                 นางสาวปาลิตา  ขันธ์ตรี                  นางศิรินญากร  คล่องแคล่ว 

                             นักวิชาการแรงงานชำนาญการ         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน        

 

             

 

 

                                                                                                                  

           นายวาปี  ศรีวงษ์                   นายวัชรพล  จินดาวัลย์          นายยุรนันท์  สวัสดิ์วงศ์ชัย

         พนักงานธุรการ ส๓            เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล        พนักงานขับรถยนต์ 
 

  

 

 

   นางสาวจริยานาฏ  แสนสุข

นักวิชาการแรงงาน