อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัด

1.กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด

2.ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัด

3.ประสานดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัด

4.ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย